act

Untitled-11.1

ดูทั้งหมด

Untitled-11.1

[su_service title=”ประกาศใช้ข้อบัญญัต” icon=”icon: puzzle-piece” icon_color=”#0033CC” size=”30″]ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) ข้อ 87 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ…[/su_service][su_service title=”ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี” icon=”icon: puzzle-piece” icon_color=”#0066CC” size=”30″]การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ่านต่อ…[/su_service]
[su_service title=”ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติมฉบับ1)” icon=”icon: puzzle-piece” icon_color=”#0099CC” size=”30″]อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ่านต่อ…[/su_service]
[su_service title=”ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติมฉบับ 2)” icon=”icon: puzzle-piece” icon_color=”#00CCCC” size=”30″]อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ อ่านต่อ…[/su_service]

[su_service title=”ประกาศแผนดำเนินงาน 59″ icon=”icon: puzzle-piece” icon_color=”#00FFCC” size=”30″]ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามขั้นตอนการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง อ่านต่อ…[/su_service]

 

Untitled-10.1

banner1 banner2

banner3 banner4

               banner5
banner3