ประกาศแผนดำเนินงาน 59

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามขั้นตอนการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามหมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลดเอกสาร

folder-24873_960_720

 

0

Add a Comment