ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติมฉบับ 2)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2


อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ อ่านเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลดเอกสาร

folder-24873_960_720

0

Add a Comment