ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติมฉบับ1)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1


อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ่านเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลดเอกสาร

folder-24873_960_720

0

Add a Comment