ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561


การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อ่านเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลดเอกสาร

folder-24873_960_720

0

Add a Comment