ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) ข้อ 87 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลดเอกสาร

folder-24873_960_720

0

Add a Comment