วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายวสันต์ ศรีชัยมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment