ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment