ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment