ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ข้อบัญญัติงบปรพมาณรายจ่ายประจำปีงบลประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf

ข้อบัญญัติงบปรพมาณรายจ่ายประจำปีงบลประมาณ พ.ศ. 2564

0

Add a Comment