องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงค์ ประชุมเตรียมความพร้อมเกีียวกับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0

Add a Comment