วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ได้ประชุมพิจารณาการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะข้อต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment