ระบบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น อปท
ระบบงานสารบรรณสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น