Untitled-6องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2539  ปัจจุบันที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 บ้านนาสิงห์   ตำบลพระบาทนาสิงห์ อยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี เป็นระยะทางประมาณ 9   กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคายประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 695  กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 212  มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 17 หมู่บ้าน และมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลรัตนวาปี   ตำบลบ้านต้อน   ตำบลโพนแพง  ตำบลพระบาทนาสิงห์  และตำบลนาทับไฮ

 

Untitled-2

ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 บ้านนาสิงห์     ตำบลพระบาทนาสิงห์ อยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี เป็นระยะทางประมาณ  9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคายประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 695  กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข  212

 

Untitled-3

มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้

flag-4 ทิศเหนือ  จรดกับตำบลโพนแพง  และตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี
flag-3 ทิศใต้  จรดกับตำบลวังหลวง      อำเภอเฝ้าไร่      จังหวัดหนองคาย
flag-1 ทิศตะวันออก จรดตำบลนาทับไฮ        อำเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย
flag-2 ทิศตะวันตก จรดกับตำบลรัตนวาปี     อำเภอรัตนวาปี  และตำบลกุดบง
อำเภอโพนพิสัย

 
 

Untitled-4

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลพระบาทนาสิงห์  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่

Untitled-5

พื้นที่ตำบลตำบลพระบาทนาสิงห์  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่โดยประมาณ   106  ตารางกิโลเมตร  หรือ  จำนวน  66,250  ไร่

เขตการปกครอง  ตำบลพระบาทนาสิงห์ ประกอบด้วยหมู่บ้าน  ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านพระบาทนาหงส์ จำนวน 317 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านนาสิงห์ จำนวน 317 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านตาดทอง จำนวน 177 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านกุดลึก จำนวน 266 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีชัย จำนวน 298 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหงษ์ทอง จำนวน 136 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านนายาง จำนวน 316 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งสำราญ จำนวน 290 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านหงสาวดี จำนวน 167 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านโนนประเสริฐ จำนวน 96 ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านโนนสำราญ จำนวน 295 ครัวเรือน
หมู่ที่ 12 บ้านพรสวรรค์ จำนวน 144 ครัวเรือน
หมู่ที่ 13 บ้านนาหงส์คำ จำนวน 227 ครัวเรือน
หมู่ที่ 14 บ้านเตชะไพบูลย์ จำนวน 128 ครัวเรือน
หมู่ที่ 15 บ้านกาญจนา จำนวน 239 ครัวเรือน
หมู่ที่ 16 บ้านห้วยหมากหาด จำนวน 158 ครัวเรือน
หมู่ที่ 17 บ้านคลองสาร จำนวน 108 ครัวเรือน

 
 

รวม              3,679  ครัวเรือน        

หมายเหตุ   :     ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559