Untitled-7

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

“ตำบลก้าวหน้า ถนน ประปา ไฟฟ้าสว่างไสว ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจ ก้าวไกลด้วยการพัฒนา”

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

๑)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชน

๒)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา พัฒนาชุมชน และประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรให้แก่เกษตรกร

๔)  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะสมดุล

๕)  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้วยการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

๖)  สร้างจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่

 

เป้าประสงค์ในการพัฒนา

(๑) การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบาย ไฟฟ้าทุกเส้นสายสว่างทั่วถึง ระบบประปามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๒) เด็ก สตรี คนพิการ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนในเขตำบลได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา

(๓) ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ในครัวเรือน และสามารถสร้างเป็นสินค้าให้มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน

(๔) แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บน้ำได้ทั้งปี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียวขจี  ไม่มีขยะและสิ่งปฏิกูล

(๕) บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรักใคร่สามัคคีกัน  และมีความจริงใจในการให้บริการประชาชน

(๖) ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการองค์กร สร้างวัฒนาธรรมร่วมบูรณาการประสานงานทุกภาคส่วน