Untitled-8
 

กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  ๖  ด้าน ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่   ๖  :  การพัฒนาตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  กระทรวง ทบวงกรม     จังหวัด อำเภอ  และภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

(๑)      เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่ง  มีความสะดวกรวดเร็ว

(๒)      เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๓)      เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างทั่งถึงและเพียงพอ

(๔)      เพื่อให้การจัดระบบการวางผังเมืองตำบลและการจัดทำแผนที่ภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน

(๑)      พัฒนาด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้มีความสะดวกรวดเร็ว

(๒)      พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๓)      ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะได้ทั่วถึงและเพียงพอ

(๔)      มีการจัดระบบการวางผังเมืองตำบลและแผนที่ภาษีที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

วัตถุประสงค์

(๑)      เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๒)      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้ตลอดไป

(๓)      เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขเอย่างทั่วถึง

(๔)      เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๕)      เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์  สุขภาพจิตดี

แนวทางการดำเนินงาน

(๑)      พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๒)      ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา  ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓)      ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

(๔)      ฝึกอบรมให้ความรู้และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

(๕)      ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

(๑)      เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๒)      เพื่อให้การจัดหาตลาดและแทรกแซงราคาสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรมีประสิทธิภาพ

(๓)      เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๔)      เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง

(๕)      เพื่อให้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้มากขึ้น

(๖)      เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงาน

(๑)      ฝึกอบรมและสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ  เกษตรกรผู้ว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

(๒)      ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๓)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง

(๔)      ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าชุมชน  ตลาดกลางทางการเกษตร

(๕)      ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

(๑)      เพื่ออนุรักษ์  และฟื้นฟู  ทรัพยากรดิน  น้ำ  ป่าไม้  ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

(๒)      เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมดุลอยู่เสมอ

(๓)      เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย  ฝุ่นละออง  น้ำเสีย  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๔)      เพื่อให้การควบคุมและพัฒนาคุณภาพของดินให้มีความสมดุลสามารถทำการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน

(๑)      ส่งเสริม  เร่งรัดการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  น้ำ  และป่าไม้อย่างมีระบบ

(๒)      ฝึกอบรม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓)      ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า

(๔)      จัดระบบการบำบัด ฟื้นฟูคุณภาพดิน  น้ำ  ขยะมูลฝอย

(๕)      จัดทำแนวเขตเพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

(๖)      ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง  และการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

(๑)      เพื่อให้การบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว  โปร่งใส  เป็นธรรม และทั่วถึง

(๒)      เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด

(๓)      ร่วมทำและร่วมตัดสินใจทั้งในด้านการเมือง  การปกครอง

(๔)      เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน และเจ้าหน้าที่  มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๕)      เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน

(๑)      อบรม  ประชุมชี้แจงแก่พนักงาน  เจ้าหน้าที่  เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนให้เป็นระบบ  เพื่ออำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความประทับใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๒)      ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการปกครอง  การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

(๓)      ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้างเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

(๔)      ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน  ประชาชน  ในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ :  การพัฒนาตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  กระทรวง ทบวงกรม  จังหวัด    อำเภอ   และภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการตอบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  กระทรวง ทบวงกรม  จังหวัด    อำเภอ

และภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงาน

(๑)      เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

(๒)      เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม  ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการพัฒนา 

– การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

– สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกยางพารา

– สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตร

– ขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

– ขยายเขตโทรศัพท์พื้นฐานอย่างทั่วถึง

– ชุมชนมีระบบการระบายน้ำที่ดี

– ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

– การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

– การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

– การส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความเข้มแข็งของชุมชน

– การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ

–  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเดิน

– ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค –บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

–  การวางระบบผังเมือง

–  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย

– การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้มแข็งเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

– ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร

– การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

– ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

– การส่งเสริม ปรับปรุงและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

– ขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง

– มีการวางผังเมืองเพื่อพัฒนาชุมชนในระดับต่าง ๆ

– จัดการ  สิ่งปฏิกูล  ขยะมูลฝอย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน

– อนุรักษ์ ฟื้นฟู  พัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง

–  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

– ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร

– ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย

– เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์

– ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

– หมู่บ้านดำรงความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติด

– แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุงซึ่งจะทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอกับ

ความต้องการครัวเรือนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค

– ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์