-ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
http://info.dla.go.th/

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
http://e-plan.dla.go.th/

-ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)
http://www.laas.go.th/

-ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
http://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do

-ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

-รายงานติดตามผล
http://pbns.go.th/?page_id=35528

-ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
สำนักปลัด http://pbns.go.th/?page_id=4686
กองคลัง http://pbns.go.th/?page_id=4701
กองช่าง http://pbns.go.th/?page_id=4717
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม http://pbns.go.th/?page_id=4741
กองสวัสดิการสังคม http://pbns.go.th/?page_id=4729